Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de website en Facebook pagina www.aaltensemusea.nl is de Vereniging Aaltense Musea, Markt 14, 7121 CS Aalten. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens.

Uw privacy
De Vereniging Aaltense Musea vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Daarom geven wij in dit reglement heldere en transparante informatie over de wijze waarop Aaltense Musea persoonsgegevens verwerkt van vrijwilligers en medewerkers, leden, klanten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Aaltense Musea zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Aaltense Musea uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Aaltense Musea persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u vrijwilliger wordt bij de Aaltense Musea
  • Wanneer u lid wordt van de Aaltense Musea
  • Wanneer u ons ledenblad De Panne en de nieuwsbrieven digitaal ontvangt
  • Gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over ontwikkelingen binnen het museum gebruikt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij verzending van een groepsmail wordt gebruik gemaakt van blind copy (BCC). Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Aaltense Musea, onder vermelding van WBP.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons info@aaltensemusea.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Aaltense Musea laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media
Aaltense Musea gaat graag, via het web en andere social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers van de website over haar museum en exposities. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Aaltense Musea volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Aaltense Musea zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Aaltense Musea behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Aaltense Musea (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Aaltense Musea is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Aaltense Musea via info@aaltensemusea.nl.

Links andere websites
Op de site van Aaltense Musea treft u een aantal links aan naar andere websites. De Aaltense Musea kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
Aaltense Musea, t.a.v. de directeur, Markt 14, 7121CS Aalten of per email.

Wijzigingen
De Aaltense Musea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien de Aaltense Musea een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrief.

Aalten, januari 2016